มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st ICRU International Conference: Sustainable Community Development เตรียมพร้อมต้อนรับนักวิจัย – นักวิชาการ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

12 กุมภาพันธ์ 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ  

The 1st  ICRU International Conference: Sustainable Community Development

เตรียมพร้อมต้อนรับนักวิจัย – นักวิชาการ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จาก 24 แห่ง

 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ  The 1st  ICRU International Conference: Sustainable Community Development ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักวิชาการและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 5 แห่ง และมหาวิทยาลัยในประเทศ 19 แห่ง เข้าร่วม

 

            อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปี 2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทางวิชาการในระดับนานาชาติ โดยได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ในนาม “ICRU International Conference” หรือ ICRU โดยมี National Chin-Yi University of Technolog , Feng Chia University และ National Pingtung University เป็นเจ้าภาพร่วมด้วย การประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมนำเสนองาน  หัวข้อ Sustainable Community Development การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จำนวน 57 คน ซึ่งเป็นหัวข้อการวิจัย   อันมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 และเพื่อสนองต่อพระราโชบายตามโครงการในพระราชดำริ

ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10   อันจะนำไปสู่การสร้างรากฐานในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

 

            ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่าในการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณสุวัฒน์ จิระพันธ์  รองเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนาประเทศไทย ร่วมบรรยายพิเศษ หัวข้อ ปรัชญาของกษัตริย์เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษหัวข้อปรัชญาความพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมุมมองของนักวิชาการชาวต่างชาติ โดย Prof. Dr. M. Ilhan ÇAĞIRGAN จากประเทศตุรกี  การบรรยายพิเศษในหัวข้อบทบาทของกิจการเพื่อสังคมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี   กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และการบรรยายพิเศษในหัวข้อบทบาทของอุดมศึกษาในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย Prof. Dr. Andreas Zins  Adjunct Full Professor of Tourism Management,  MODUL University, Vienna, Austria

 

            ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารการประชุมวิชาการนานาชาติ  The 1st  ICRU International Conference: Sustainable Community Development ได้ทาง www.icru.cmru.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 885 950 หรือ 053 885 959   

ภาพ : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ติดตามประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็น

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534835 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558