มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แนะนำหลักสูตรศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญญาเอก – ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

12 กุมภาพันธ์ 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่

แนะนำหลักสูตรศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญญาเอก – ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562          เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.กมลณัฎฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำสัปดาห์ ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ประกอบด้วย ระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ระดับปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

ทางด้าน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ราชบัณฑิต ประเภทวิชาภูมิศาสตร์   สาขาวิชาภูมิศาสตร์มนุษย์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้ร่วมสืบสานทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ของรัชกาลที่ 9 พร้อมสนองพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10 จึงได้พัฒนาหลักสูตร “ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการนำ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสมดุล ระหว่างสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม  ให้เป็นสังคมที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.graduate.cmru.ac.th หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-5388-5990 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

 


ภาพ : นางสาววัชราวรรณ กันทา  นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ติดตามประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็น

 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534820 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558