มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

adiCET CMRU ถ่ายทอดองค์ความรู้ “แปรรูปขยะจากเปลือกข้าวโพดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน” สร้างรายได้ ลดปัญหาการเผาและหมอกควัน

12 กุมภาพันธ์ 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

adiCET CMRU ถ่ายทอดองค์ความรู้ “แปรรูปขยะจากเปลือกข้าวโพดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน” สร้างรายได้ ลดปัญหาการเผาและหมอกควัน
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถ่ายทอดการแปรรูปขยะจากเปลือกข้าวโพดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เมื่อวันที่ 28 – 29 มกราคม 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (adiCET) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกข้าวโพดเป็นจำนวนมาก และในแต่ละปีจะประสบปัญหาปริมาณขยะจากการเกษตรที่เกิดขึ้นหลังการเก็บเกี่ยว คือซังข้าวโพด เปลือก และลำต้น ซึ่งเกษตรกรมักจะกำจัดขยะเหล่านี้ด้วยวิธีเผา ทำให้เป็นสาเหตุหลักของปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย จึงได้ร่วมกับเทศบาลตำบลปิงโค้ง ด้วยงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแปรรูปขยะจากเปลือกข้าวโพด เพื่อถ่ายทอดความรู้จากการแปรรูปขยะจากเปลือกข้าวโพดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยนำมาทำดอกไม้ประดิษฐ์และกระดาษสา ซึ่งเป็นแนวทางในการเพิ่มรายได้และสร้างอาชีพสำหรับชุมชนในพื้นที่ พร้อมทั้งเป็นการลดปัญหาการเผาในที่โล่งและปัญหาหมอกควัน

ในการอบรมจัดให้มีการบรรยายเรื่อง “เทคโนโลยีการแปรรูปขยะชีวมวลเป็นพลังงานทดแทนและลดปัญหาการเผาในที่โล่ง” โดยนายวรพจน์ โพธาเจริญ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เทคนิคการทำดอกไม้ประดิษฐ์ โดยอาจารย์จันทร์สุดา คำขัติ อาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เทคนิคการทำกระดาษสา โดยอาจารย์ภัทราวดี ธงงาม , อาจารย์ปิยะนุช เจดีย์ยอด และอาจารย์อรนุช คำแปน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้แก่เกษตรกร ชาวบ้าน และนักเรียนในชุมชนบ้านปิงโค้ง บ้านปางเฟือง และบ้านปางโม่ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จำนวนกว่า 100 คน ทั้งนี้จากความร่วมมือที่เกิดขึ้นของทั้งสองหน่วยงานจึงได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมด้านพลังงานทดแทนให้แก่ชุมชนโดยจะได้มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันต่อไป

ข่าว  : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ที่มาข้อมูล / ภาพ : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534814 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558