มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นิเทศศาสตร์ CMRU จัดโครงการให้ความรู้เรื่อง “รู้เท่าทันสื่อ” ในสถานศึกษา

23 กุมภาพันธ์ 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

นิเทศศาสตร์ CMRU จัดโครงการให้ความรู้เรื่อง “รู้เท่าทันสื่อ” ในสถานศึกษาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หมู่ 2 รายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารองค์กร ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมในโครงการให้ความรู้ เรื่อง “รู้เท่าทันสื่อ” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 70 คน ในชื่อกิจกรรม “ลูกทุ่งลุย Cyber” ภายใต้แนวคิดการรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนใช้สื่อออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน ป้องกันการรังแกกันบนโลกออนไลน์ ส่งเสริมการเรียนรู้ในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้มีความความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อในยุคปัจจุบันอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสร้างการมีส่วนร่วมในการเป็นพลเมืองคุณภาพที่รู้เท่าทันสื่อ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายพิสิษฐ์ คำบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ เป็นประธานในพิธีเปิด
อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งตามแผนงาน 33 ปี นิเทศศาสตร์’ราชภัฏเชียงใหม่ “สื่อสาร สร้างสรรค์ รู้ทันสื่อ” เพื่อบริการวิชาการแก่เยาวชนในท้องถิ่น และการเรียนในรายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร พร้อมสานต่อเครือข่ายฅนทันสื่อ โดยจะได้ดำเนินการโครงการภายในเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหอพระ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนวชิราลัย และโรงเรียนสารภีพิทยาคม คาดว่าเมื่อเสร็จสิ้นโครงการนักเรียนที่เข้าร่วมจะมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อได้ถูกต้องเหมาะสม และเข้าใจบทบาทของตนในฐานะผู้รับสารและผู้ส่งสารเพื่อการเปิดรับและส่งต่อข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์อย่างรู้เท่าทันสื่อ

ข่าว  : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ที่มาข้อมูล / ภาพ : อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6362623 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558