มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นิเทศศาสตร์ มร.ชม. จัดโบว์ลิ่งสานสัมพันธ์ 33 ปี นิเทศศาสตร์ ราชภัฏเชียงใหม่

25 กุมภาพันธ์ 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

นิเทศศาสตร์ มร.ชม. จัดโบว์ลิ่งสานสัมพันธ์ 33 ปี นิเทศศาสตร์ ราชภัฏเชียงใหม่เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งสานสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ 33 ปี ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า พร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษานำความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมาบูรณาการในการจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อให้สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมไปปรับใช้ในอนาคตในรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย บุญมี รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด มีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 50 ทีม รวมจำนวน 200 คน ณ ลาน Bully Bowl ชั้น 4 โซน C อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่


ติดตามประมวลภาพกิจกรรม >> Click 

ข่าว  : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ภาพข่าว - กิจกรรมโดย : นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ - อาจารย์กมลวรรธ สุจริต (ที่ปรึกษากิจกรรม)


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6362601 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558