มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ “CMRU Online Learning Day” ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความรู้การใช้งานสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์

27 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ “CMRU Online Learning Day” ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความรู้การใช้งานสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์

                    ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “CMRU Online Learning Day” เป็นมอบเกียรติบัตรให้กับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ (Management Online Learning Best Practice) และรางวัลคุณภาพด้วนการสร้างสรรค์การเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning Quality Award) ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ ชั้น 4 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

                    สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ “CMRU Online Learning Day” เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อการพัฒนาและการใช้งานสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เรื่องการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคปัจจุบันและอนาคต ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบรรยายหัวข้อ “CMRU Transform to be Digital Learning” กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และ Moodle การแนะนำเทคโนโลยีสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams และยังได้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของอาจารย์ในรูปแบบโปสเตอร์ และ Application สำหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย

ข่าว / ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6567244 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558