มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. เชิญร่วมสัมมนา “สื่อมวลชนกับการเปลี่ยนแปลง”

28 กุมภาพันธ์ 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. เชิญร่วมสัมมนา

สื่อมวลชนกับการเปลี่ยนแปลง

 

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง สื่อมวลชนกับการเปลี่ยนแปลง ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น.   ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ทั้งนี้การสัมมนาสื่อมวลชนกับการเปลี่ยนแปลงจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสื่อมวลชนเข้าใจบริบทการดำเนินงานด้านสื่อสารมวลชนอีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชนตลอดจนนักศึกษาและผู้ที่สนใจงานด้านสื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้ในอนาคต นอกจากนี้ยังจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส                                       ครบรอบ 33   ปี  ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้เกียรติจาก คุณธนกฤต ชูเชิด พิธีกรมากประสบการณ์เป็นวิทยากรการสัมมนา

 ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ คุณปิยธิดา ก้อนธง ( มิ้น ) 086-880-1681เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6362601 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558