มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

28 กุมภาพันธ์ 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่


อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)จัดโครงการอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ในวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไปหรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 50 ปี ณ ปีที่สมัครและมีสัญชาติไทย ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน มีประสบการณ์ด้านการวิจัยไม่เกิน 2 ปี ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือสูงกว่า ไม่มีตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษหรือสูงกว่าไม่เป็นนิสิต นักศึกษา หรืออยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 885 957 หรือ ดูรายละเอียดได้ทาง www.research.cmru.ac.th

ข้อมูลสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6362623 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558