มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

“THE MASK CYBER” รู้เท่าทันสื่อกับนิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

1 มีนาคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

“THE MASK CYBER” รู้เท่าทันสื่อกับนิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ 3 หมู่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมในโครงการให้ความรู้เรื่องรู้เท่าทันสื่อให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 78 คน ณ โรงเรียนวชิราลัย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในชื่อกิจกรรม “THE MASK CYBER” ภายใต้แนวคิดการรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนใช้สื่อออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน ป้องกันการรังแกกันบนโลกออนไลน์ ส่งเสริมการเรียนรู้ในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อในยุคปัจจุบันอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสร้างการมีส่วนร่วมในการเป็นพลเมืองคุณภาพที่รู้เท่าทันสื่อตามแผนงาน 33 ปี นิเทศศาสตร์’ราชภัฏเชียงใหม่ “สื่อสาร สร้างสรรค์ รู้ทันสื่อ” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวรภัทร์ จองสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด

ข่าว  : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ที่มาข้อมูล / ภาพ : อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6567185 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558