มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

2 มีนาคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และได้เปิดโอกาสให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอการสอบวิทยานิพนธ์ ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 จำนวน 4 ราย ดังนี้
• เวลา 09.30 น. การสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระเรื่อง การบริหารวิชาการตามความคาดหวังของผู้ปกครอง โรงเรียนเอกชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายชนาธิป อัครนรากุล ณ ห้องประชุม 27136 ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
• เวลา 13.00 น. การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาการบริหารงานแนะแนว โดยใช้กระบวนการ PDCA ของกลุ่มโรงเรียนแม่กุ – มหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยนางสาวกิตติยา ตุ้ยทัง ณ ห้องประชุม 27135 ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
• เวลา 13.00 น. การสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระเรื่อง แนวทางการบริหารห้องเรียนคุณภาพแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่ โดยนางสาวจิราพัชร สัจจะมานะกุล ณ ห้องประชุม 27136 ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
• เวลา 15.00 น. การสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระเรื่อง การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านดอยคำ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการบริหารงานวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง โดยนายเทิดศักดิ์ ยะยอง ณ ห้องประชุม 27136 ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 - 885990


ข่าว  : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6567211 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558