มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มร.ชม. ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 14

4 มีนาคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

นักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มร.ชม. ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 14อาจารย์อุรพล แดนโพธิ์ ประธานหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนจากสถานศึกษา บริษัท และองค์กรต่าง ๆ
ผลการประกวดปรากฏว่านักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นางสาวชญานันท์ เดชรัชยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในสุนทรพจน์หัวข้อ “คำเปลี่ยน คิดเปลี่ยน” และนางสาวเครือมาศ กะปันตัง ได้รับรางวัลที่ 4 ในสุนทรพจน์หัวข้อ “หนึ่งชีวิต” นอกจากนี้ ยังมี นายนิธิวัฒน์ ทองมี , นายสหภาพ สมบูรณ์ และนางสาวนิรดา มะลิกา ผ่านการคัดเลือกรอบ 20 คน ให้เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ โดยมี อาจารย์ Yumiko Shima และอาจารย์วทัญญู ศรีอุทัย เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม


ข่าว  : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ที่มาข้อมูล / ภาพ : หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6567211 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558