มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

13 มีนาคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนแก่นักศึกษา


 

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Director Meiying Yu ผู้อำนวยการสำนักงานรับนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งประจำประเทศไทย,  Director Zhuo Zhengming ผู้อำนวยการฝ่ายจีน มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพ และอาจารย์ชาญชัย ลีลาวัฒนสุข ผู้อำนวยการฝ่ายไทย มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองสถาบัน พร้อมกันนี้ ยังมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างสองมหาวิทยาลัยในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนให้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, ดร.กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ และอาจารย์ ดร.ประนอม ลำงาม หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน


 


 

ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทานักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6362607 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558