มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มรภ.เชียงราย เยือนถิ่น ดำ - เหลือง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ

13 มีนาคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มรภ.เชียงราย

เยือนถิ่น ดำ - เหลือง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ


 

 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.ไพโรจน์  ด้วงนคร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วย นางกัญญาภัทร หาญสุขพัฒนา ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และคณะทำงาน ได้แก่ หัวหน้างานการเงิน หัวหน้างานบัญชี หัวหน้าพัสดุ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุของหน่วยงาน

ในการนี้ นางสุนี พนันตา ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แนะนำภาพรวมการดำเนินงานของกองคลัง และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารและการดำเนินงานของกองคลัง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมเรียนรู้กระบวนการ และการจัดการปัญหาร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการเงินและการบัญชีของทั้งสองมหาวิทยาลัย

 

ภาพ : วัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6362601 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558