มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

พิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษา นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

14 มีนาคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

พิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษา นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561


 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ทั้งทักษะด้านภาษา การใช้ชีวิต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างเพื่อนนักศึกษาในต่างประเทศ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง และเรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับบริบทต่างๆ ในสังคมได้ ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาเดินทางไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 37 คน ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินทางไปศึกษายังมหาวิทยาลัยเทนริ และมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 คน , นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ณ Budapest Business School ประเทศฮังการี จำนวน 6 คน , นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 18 คน , และนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN : CMRU P2A 2019 FPT University ประเทศเวียดนาม จำนวน 8 คน (รายละเอียด ดังไฟล์แนบ)

 
 

 

 

 

ภาพ – ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                  

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6362610 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558