มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน “ชื่นช่อพวงคราม” ประจำปีการศึกษา 2561

 


                    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน “ชื่นช่อพวงคราม” ประจำปีการศึกษา 2561

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมงานประจำปีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “ชื่นช่อพวงคราม” เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม พร้อมให้เกียรติมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับโรงเรียน ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเด็กดีศรีเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในระดับประเทศ จากการแข่งขัน To be Number one มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีพัฒนาการดีเด่นของระดับชั้นปฐมวัย มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี นักเรียนที่มีความประพฤติดีและนักเรียนที่มีจิตสาธารณะ ประจำปีการศึกษา 2561 และมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นอนุบาล 3 และนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                    นอกจากนี้ในช่วงบ่ายยังมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงพัฒนาการในแต่ละระดับชั้น อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและครูได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน ทั้งยังมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อสร้างความพร้อม ความมั่นใจ ความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6362633 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558