มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เรื่อง  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

-----------------------

          เพื่อให้การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งปฏิบัติงานประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2553
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2553 ข้อ 8 คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ข้อ 15 คือ “เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง”ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2553 ข้อ 5 คือ ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก็ได้ และควรมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

(1) มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม
(2) มีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่จะนำความเจริญและชื่อเสียงมาสู่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(3) มีความเป็นผู้นำ ความคิดริเริ่ม สนใจและเล็งเห็นความสำคัญในกิจการของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(4) มีความรู้ความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(5) มีประสบการณ์ด้านการบริหารระดับอุดมศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า
(6) สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลาให้แก่กิจการของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ 2 วิธีการได้มา การได้มาซึ่งชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้กระทำด้วยวิธีการเสนอชื่อ ดังนี้
(1) ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ซึ่งจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก็ได้
(2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งปฏิบัติงานประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ และพนักงานราชการ มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้คนละหนึ่งชื่อ โดยให้ใช้สิทธิเสนอชื่อด้วยตนเองต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวัน เวลา และสถานที่ ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(3) การยื่นใบเสนอชื่อตาม (2) สามารถกระทำได้ 2 วิธี ได้แก่
3.1 ยื่นด้วยตนเอง ให้ใส่ซองปิดผนึกจ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” และเมื่อได้รับใบเสนอชื่อแล้วให้คณะกรรมการสรรหาฯ จัดให้มีการประทับตรารับและลงทะเบียนรับไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับใบเสนอชื่อตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ
3.2 ยื่นทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ให้ใส่ซองปิดผนึกจ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โดยให้ถือว่าวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา เป็นวันยื่นใบเสนอชื่อ และต้องส่งถึงสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 น. จึงถือว่าคณะกรรมการสรรหาฯ ได้รับใบเสนอชื่อโดยสมบูรณ์

ข้อ 3  กำหนดการและขั้นตอนการสรรหา ให้เป็นไปตามตารางแนบท้ายประกาศนี้

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  13  มีนาคม  พ.ศ.  2562

 

***************************************************************

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มร.ชม. www.council.cmru.ac.th

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6567186 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558