มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ชุมชนสีเขียว วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 เมษายน 2562 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กา รเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ชุมชนสี
เขียว วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และฝึก
ประสบการณ์ชุมชนสีเขียว วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่
๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น
จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียน รู้และฝึกประสบการณ์ชุมชนสีเขียว จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะ
การเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แท่นแก้ว เทรดดิ้ง (ให้บริการ) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(รองศาสตราจารย์ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534810 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558