มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

8 มิถุนายน 2562 โดย รชานนท์ เชาว์เลขา
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
…………..…………………………………...............

 
          เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน

          บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมติของคณะอนุกรรมการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ และคณะอนุกรรมการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) พร้อมสถานที่สอบตามบัญชีรายชื่อเอกสารแนบ ๑ ท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐  –  ๑๒.๐๐ น. และรายละเอียดวิชาที่ใช้ในการสอบตามเอกสารแนบ ๒

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>Click<<

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7280185 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558