มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

21 มิถุนายน 2562 โดย รชานนท์ เชาว์เลขา
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

…………..…………………………………...............

 
          เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้มีสิทธิสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

          บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) พร้อมเลขที่นั่งสอบตามบัญชีรายชื่อเอกสารแนบ ๑ โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ในวัน เวลา และสถานที่ตามเอกสารแนบ ๒ และ ๓ ท้ายประกาศนี้

          ทั้งนี้ หากไม่เข้าสอบแข่งขัน ฯ ในวัน เวลาและสถานที่ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>Click<<

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7280194 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558