มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ตารางการให้บริการระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

22 มิถุนายน 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 

ตารางรถรับส่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง การให้บริการระบบขนส่งมวลชนสำหรับนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีนโยบายขยายการจัดการศึกษาไปยังพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ตั่งแต่ภาคเรียนที่ 1/2561 เป็นต้นไป โดยมหาวิทยาลัยจะจัดให้มีระบบขนส่งเพื่อบริการแก่นักศึกษา เพื่อเดินทางระหว่างพื้นที่เวียงบัว อำเภอเมืองเชียงใหม่ กับพื้นที่ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม

        ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน และการให้บริการระบบขนส่งมวลชนสำหรับนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) และ (2) ประกอบกับมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2547 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การให้บริการระบบขนส่งมวลชนสำหรับนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และกำหนดการให้บริการระบบขนส่งมวลชนสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษาที่ 2562 ดังนี้

        1. ตารางให้บริการเดินรถรับ - ส่งนักศึกษาระหว่างพื้นที่เวียงบัว อำเภอเมืองเชียงใหม่ กับศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

        2. กำหนดจุดให้บริการจอดรถรับส่งนักศึกษา ดังนี้

            2.1 พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมืองเชียงใหม่ บริเวณประตูทางด้านทิศเหนือ (โดมกีฬา) ถนนช้างเผือก
            2.2 ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม บริเวณคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        3. กำหนดอัตราค่าโดยสาร จำนวน 18 บาท/คน/เที่ยว โดยจ่ายค่าโดยสารเป็นเงินสดและรับตั๋วโดยสารจากพนักงานขับรถ หรือผู้ประสานงานที่ประจำจุดให้บริการรับ - ส่ง
        4. ให้นักศึกษาใช้บริการโดยสารได้ที่จุดให้บริการจอดรับส่ง ตามข้อ 2
        ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2562


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7493446 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558