มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ละครเวทีนิเทศโชว์ ครั้งที่ 22 "MISS FLOWER QUEEN 2019" โดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

22 มิถุนายน 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    ละครเวทีนิเทศโชว์ ครั้งที่ 22 "MISS FLOWER QUEEN 2019" โดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                    สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดแสดงละครเวที นิเทศโชว์ ครั้งที่ 22 ตอน "MISS FLOWER QUEEN 2019 " ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ ชั้น 5 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

                    การแสดงละครเวทีนิเทศโชว์ เป็นแสดงผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบละครเวที การแสดง และนิทรรศการผลงานทางวิชาการ อีกทั้งยังเป็นเวทีที่นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แสดงศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ผ่านศิลปะการแสดงละครเวที และฝึกฝนการทำงานร่วมกันและเพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีจากห้องเรียน ไปลงมือปฏิบัติจริงอย่างมืออาชีพ ผ่านการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบละครเวที และนิทรรศการผลงานทางวิชาการ โดยในปีนี้นำเสนอละครสะท้อนสังคมเรื่องการแข่งขันกันในสังคม

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6872412 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558