มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมธุรกิจการทำอาหารว่างจากแป้งเพื่อสุขภาพ ถ่ายทอดความรู้สู่หนทางสร้างอาชีพก่อรายได้ เจาะกลุ่มคนรักสุขภาพ

14 กรกฏาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

จัดอบรมธุรกิจการทำอาหารว่างจากแป้งเพื่อสุขภาพ

ถ่ายทอดความรู้สู่หนทางสร้างอาชีพก่อรายได้ เจาะกลุ่มคนรักสุขภาพ 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตรอบรมการทำธุรกิจการทำอาหารว่างจากแป้งเพื่อสุขภาพ โดยตลอดหลักสูตรมีการถ่ายทอดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแปรรูปแป้งเพื่อสุขภาพ อาทิ แป้งฟักทอง, แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ และแป้งมันม่วง หลักการและเทคนิคขั้นตอนการแปรรูปแป้งเพื่อสุขภาพชนิดต่าง ๆ, มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์, การฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารว่างประเภทเบเกอรี่ และซาลาเปา จากแป้งเพื่อสุขภาพ, การการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ Business Model Canvas, การอภิปรายเรื่องแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ และการทำธุรกิจขนม และเบเกอรี่ ตลอดจนเข้าศึกษาดูงานจากผู้ประการการธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายอาหารว่าง ณ ร้านเรือนไม้ไทยใหญ่โดยมีคณะวิทยากรจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นผู้บรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดเทคนิคปฏิบัติการอย่างใกล้ชิด โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 29 – 30  มิถุนายน 2562 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและห้องปฏิบัติการอาหารสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน

 

 

ภาพ/ข้อมูล: นางกรรณิการ์ ชุมภูชนะภัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและสารสนเทศ

เรียบเรียงและเผยแพร่: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

 CMRU PHOTO ACTIVITIES


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7280465 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558