มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

แจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษา ภาคปกติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562

19 กรกฏาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

แจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษา ภาคปกติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562มหาวิทยาลัยแจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 xปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ติดต่อรับบัตรนักศึกษา ตามกำหนดการดังนี้

Ø คณะครุศาสตร์ / คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 15.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Ø คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะวิทยาการจัดการ วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30  - 16.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Ø คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาใหม่ที่ตกค้างไม่ได้ติดต่อรับบัตรนักศึกษา ในวันเวลาที่กำหนด ให้มารับพร้อมกัน ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

    ทั้งนี้ ให้นักศึกษานำหลักฐานแสดงตนในการรับบัตรนักศึกษา โดยนักศึกษาไทยให้นำบัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาทะเบียนบ้านแสดงต่อเจ้าหน้าที่ /สำหรับนักศึกษาต่างชาติให้ใช้ PassPort และสำเนาทะเบียนบ้าน เป็นหลักฐานแสดงตน กรณีที่นักศึกษามีการ เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้นำเอกสารฉบับจริงยืนยันต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับบัตรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติม ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 214 842 หรือ 084-500-5506

 

ข้อมูล: ธนาคารไทยพาณิย์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6872412 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558