มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาศิลปกรรม เชิญชมนิทรรศการศิลปะแลกเปลี่ยน 4 มหาวิทยาลัย 4 ประเทศ “Circle International Exchange Art Exhibition in 4 Universities” ชมฟรีถึง 26 ก.ค. นี้ ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่

22 กรกฏาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ภาควิชาศิลปกรรม เชิญชมนิทรรศการศิลปะแลกเปลี่ยน 4 มหาวิทยาลัย 4 ประเทศ

Circle  International  Exchange  Art Exhibition  in  4 Universities

ชมฟรีถึง 26 ก.ค. นี้   ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่อาจารย์เอกพงศ์ สุริยงค์ หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ภาควิชาศิลปกรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดงานนิทรรศการ Circle  International  Exchange  Art Exhibition  in  4 Universities  นิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมแลกเปลี่ยน 4 มหาวิทยาลัย 4 ประเทศ  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ ของคณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาศิลปกรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ทำการเรียนการสอนทางด้านศิลปะ ได้แก่   มหาวิทยาลัย Dai Yeh  แห่งประเทศไต้หวัน   มหาวิทยาลัย Mokwon  แห่งประเทศเกาหลี  มหาวิทยาลัย  Tokyo Gakugei  แห่งประเทศญี่ปุ่น  

ทั้งนี้ ได้มีพิธีเปิดเมื่อวันเสาร์ ที่   6 กรกฏาคม  2562  เวลา  17.00 น.   ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่  และจัดแสดงผลงานจนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายคมสัน   สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ผศ.ดร. มาโนชย์  นวลสระ   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานตัดริบบิ้นในงานพิธีเปิดนิทรรศการ

Circle  International  Exchange  Art Exhibition  in  4 Universities  นิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมแลกเปลี่ยน 4 มหาวิทยาลัย 4 ประเทศ ถือเป็นการจัดกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของคณาจารย์ที่สร้างสรรค์ผลงานให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ เครือข่ายองค์ความรู้ทางด้านศิลปะซึ่งเป็นเป้าหมายหลักที่สำคัญในกระบวนการเรียนการสอนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านศิลปะ เปิดโอกาสให้ภาควิชาศิลปกรรม ได้นำองค์ความรู้ทางด้านศิลปะของประเทศไทยถ่ายทอดผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ตามความถนัดเฉพาะของคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่มีส่วนสำคัญที่ตอบโจทย์การประกันคุณภาพทางการศึกษาก่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านศิลปกรรมที่มีความยั่งยืน พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เป็นบันไดก้าวสู่การลงนามความร่วมมือทางวิชาการในโอกาสต่อไป  


ภาพ – ข้อมูล: อาจารย์เอกพงศ์ สุริยงค์ หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงและเผยแพร่: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

 เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6872485 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558