มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานนิทรรศการญี่ปุ่น “นิฮงไซ” ครั้งที่ 22

22 กรกฏาคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานนิทรรศการญี่ปุ่น “นิฮงไซ” ครั้งที่ 22

                    ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับท่านกงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ในงานนิทรรศการญี่ปุ่น ”นิฮงไซ” ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยการจัดงานในครั้งนี้มีการจัดการแข่งขันด้านวิชาการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 และจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริม เผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่น ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ รวมระยะเวลาในการจัดงาน 2 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ได้แสดงความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ผ่านการเผยแพร่วัฒนธรรมทั้งไทยและญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นการฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ การติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอก ซึ่งเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเป็น

ข่าว / ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7280401 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558