มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก

 


                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีคัดเลือก  นั้น
               งานจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ กิจการร่วมค้า เอสอาร์ เทคโนโลยี กรุ๊ป (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗,๘๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  


                ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒     

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6872479 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558