มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานนิทรรศการและการเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

23 กรกฏาคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานนิทรรศการและการเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                    อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและการเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการและงานวิจัย โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการนำเสนอผลงานของคณาจารย์และบุคลากร ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เปิดโอกาสให้คณาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการและงานวิจัยเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในอนาคตต่อไป

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7280497 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558