มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นิเทศศาสตร์ ’ ราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน “ลูกนกพร้อมหน้า”

27 กรกฏาคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

นิเทศศาสตร์ ’ ราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน “ลูกนกพร้อมหน้า”           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย บุญมี  รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ลูกนกพร้อมหน้า” ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง 4 เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน สำหรับกิจกรรมลูกนกพร้อมหน้าจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะคณาจารย์ สานความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้องภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ข่าว  : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ขอขอบคุณข้อมูล / ภาพ : ภาควิชานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7280335 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558