มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ อพ.สธ. จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. รุ่นที่ 1

5 สิงหาคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ อพ.สธ. จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. รุ่นที่ 1

                    รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กล่าวต้อนรับ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ที่ทางศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ อพ.สธ. จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ ในการดำเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการโครงการ อพ.สธ. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง แนวการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ. และ แนวทางการดำเนินงานงานพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานทรัพยากรท้องถิ่น

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7280207 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558