มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช มร.ชม. ให้การต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ภูเขาของจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ

8 สิงหาคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช มร.ชม. ให้การต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ภูเขาของจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร. ชาญ ยอดเละ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr. Asish Kumar barua  เลขานุการร่วม พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ภูเขาของจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ (Chittagong Hill Tract Development Board) ในโอกาสเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตรสมัยใหม่ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาทิ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การปรับปรุงพันธุ์พืช การปลูกพืชในระบบไฮโดรโพนิค พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย และรับชมการสาธิตเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้อย่างง่าย โดยนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 

การเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ถือเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ในระดับสากลเกี่ยวกับการเกษตรสมัยใหม่ที่มีความเหมาะสมสามารถนำไปปรับใช้ และยังเป็นการขยายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับประเทศบังคลาเทศในการพัฒนาพื้นที่ภูเขาของประเทศบังคลาเทศอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต

 


 

ภาพ : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : สุกัญญา  แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

 

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7280296 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558