มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

13 สิงหาคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

                    รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                    งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของเทคโนโลยีด้านต่างๆความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มีผลต่อการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มีการมุ่งหวังที่จะให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมหลากหลาย ทั้งด้วยตนเองและจากกระบวนการกลุ่ม เพื่อฝึกให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการสื่อสาร ตลอดจนทักษะทางสังคม ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการเรียนรู้และค้นหาความรู้ใหม่ไม่เฉพาะเพียงแค่ทางด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปใช้กับด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย จึงได้จัดกิจกรรมและนิทรรศการด้านวิชาการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ให้นักศึกษา และประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้นักเรียน ครู ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมฝึกทักษะความเป็นวิทยาศาสตร์ ทักษะการนำเสนอ ตลอดจนการมีความสัมพันธ์อันดีระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพทางวิชาการ มีเวทีแสดงผลงานและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณชนทั่วไป

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6872412 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558