มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

13 สิงหาคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562


 

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ประจำปี 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ในปีการศึกษานี้ มีนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน จำนวนทั้งสิ้น 12 คน จาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ นักศึกษาจาก Beijing Foreign Studies University สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 5 คน เข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทย ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นักศึกษาจาก Hanbat National University สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 1 คน และนักศึกษาจาก Kyorin University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 คน เข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ณ วิทยาลัยนานาชาติ และนักศึกษาจากราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน 3 คน เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยนานาชาติ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ยังได้มอบแฟ้มคู่มือนักศึกษาต่างประเทศ เพื่อแนะนำการเรียนการสอน รวมถึงข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวความรู้สึกและความประทับใจที่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อีกด้วย

  

ภาพ – ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6872483 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558