มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.50 MHz. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่

22 สิงหาคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.50 MHz. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่

                    เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษานายภาคภูมิ ทะนุดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.50 MHz. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ นำโดย อาจารย์กฤษณ์ จันทวงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมด้วยอาจารย์สุพจน์ นุ้ยเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนกว่า 50 คน โอกาสมาศึกษาดูงานด้านการจัดรายการวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์ และเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดรายการวิทยุ ตามโครงการ “ดีเจเสียงใส ใส่ใจสาระ” พร้อมกันนี้ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง ได้แนะนำมหาวิทยาลัย และบรรยายถึงบทบาทหน้าที่ของบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ อีกด้วย

                    ทั้งนี้ คณะศึกษาดูงานได้ฟังการบรรยาย เรื่อง “การจัดรายการวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์” วิทยากรโดยนางสาวเสาวลักษณ์ สามแก้ว นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมห้องบันทึกเสียง ห้องตัดต่อรายการวิทยุ และห้องออกอากาศรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.50 MHz. ชั้น 4 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ซึ่งเจ้าหน้าที่รายการได้เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกปฏิบัติในการบันทึกเสียงจริง โดยมีบุคลากรและนักศึกษาช่วยงานประชาสัมพันธ์เป็นพี่เลี้ยง สร้างความประทับใจให้แก่คณะศึกษาดูงานเป็นอย่างมาก

ข่าวโดย : นางสาวเสาวลักษณ์ สามแก้ว
ภาพโดย : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175477 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558