มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษา มร.ชม. เสียงไพเราะชนะใจกรรมการผ่านเข้ารอบเตรียมชิงชัยในการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

27 สิงหาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

นักศึกษา มร.ชม. เสียงไพเราะชนะใจกรรมการผ่านเข้ารอบเตรียมชิงชัยในการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21        

ตัวแทนนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ได้แก่ นางสาวจุรีรัตน์ ใจหล้า และ นายจักริน จันทร์เป็ง นักศึกษาหลักสูตรดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งผลงานการบันทึกเสียงขับร้องสดเพื่อเข้าร่วมการประกวดรอบคัดเลือกในการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งจัดโดยคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการแข่งขันรอบคัดเลือกปรากฎว่า
ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้ง 2 คน  ได้รับคัดเลือกให้เข้ารอบชิงชนะเลิศ เตรียมประกวดขับร้องเพลงรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 25 - 26  กันยายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้ พร้อมขอขอเชิญชวนประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหม่ และประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมส่งกำลังใจ
ให้แก่นักร้องชาย - หญิง เสียงทอง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเตรียมตัวดวลไมค์กับตัวแทนนักร้องจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศไทยในเดือนกันยายนนี้ 
.................................................................................................................................................................................................

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6944472 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558