มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

30 สิงหาคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563


 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้


ระดับชั้นและจำนวนนักเรียนที่รับสมัคร

 1. ระดับปฐมวัย

§  เตรียมอนุบาล อายุระหว่าง  2 - 3 ขวบ รับสมัครจำนวน  60 คน

§  อนุบาล 1 อายุระหว่าง  3 - 4 ขวบ รับสมัครจำนวน  20 คน

§  อนุบาล 2 – 3  ไม่มีการรับสมัคร (หากมีความประสงค์ให้ยื่นใบสมัคร ณ  สำนักงานโรงเรียนสาธิตฯ ทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบภายหลัง)

 2. ระดับประถมศึกษา

       §  ประถมศึกษาปีที่ 1  อายุระหว่าง  6 – 7 รับสมัครจำนวน  105  คน

§        § ประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 ไม่มีการรับสมัคร  (หากมีความประสงค์ให้ยื่นใบสมัคร ณ  สำนักงานโรงเรียนสาธิตฯ ทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบภายหลัง)


ขั้นตอนการรับสมัคร

  1. ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานได้ที่ สำนักงานธุรการ ชั้น 1  อาคารประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.)  ทั้งนี้ ยกเว้นวันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2562
  2. อัตราค่าสมัคร จำนวน ชุดละ 100 บาท (ชำระเงินในวันที่ยื่นใบสมัคร)


เอกสารแบบฟอร์มใบสมัคร  >> Click    

ประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563  >> Click    

อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษา และค่าอื่น ๆ ปีการศึกษา 2563 >> Click    

 

หลักฐานการสมัคร

1.      สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ

2.      สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3.      รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

4.      ใบรับรองการเป็นนักเรียนของสถานศึกษาเดิม (ปพ.7)  ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

5.      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา – มารดา อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

6.      สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  ใบสำคัญการหย่า ฯลฯ (ถ้ามี) 

§  

วิธีการคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก

  1.     ใช้อายุเกณฑ์การศึกษา นับถึงวันที่  16  พฤษภาคม  2563
  2.     ถ้ามีจำนวนมากเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ การคัดเลือกจะพิจารณาจากเอกสารยื่นความจำนง และการสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และนักเรียน ตามกำหนดเวลา
  3.     ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนสาธิตฯ และทางเว็บไซต์ www.satit.cmru.ac.th            
  4.     รายงานตัว พร้อมชำระเงิน วันที่  3 - 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องสำนักงาน โรงเรียนสาธิต

§  

กำหนดการ

  1.     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่  21 มกราคม  2563
  2.     ทดสอบนักเรียน และสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่  25 – 26 มกราคม 2563
  3.     ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 30 มกราคม 2563
  4.      รายงานตัว พร้อมชำระเงิน วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2563สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทร. 053 – 8855983 และ 053 - 885591

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6944433 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558