มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักเรียน – นักศึกษา ร่วมการประกวดดนตรีโฟล์คซอง "ราชภัฏเชียงใหม่ กินนม ชมโฟล์คซองต้านภัยยาเสพติด"

3 กันยายน 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักเรียน – นักศึกษา

ร่วมการประกวดดนตรีโฟล์คซอง  "ราชภัฏเชียงใหม่ กินนม ชมโฟล์คซองต้านภัยยาเสพติด"


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดการประกวด “ราชภัฏเชียงใหม่ กินนม ชมโฟล์คซองต้านภัยยาเสพติด” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษามีโอกาสแสดงออกโดยใช้ความสามารถด้านดนตรี ด้วยการประกวดดนตรีโฟล์คซอง แบ่งออกเป็น 2 ระดับได้แก่

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. ระดับอุดมศึกษา

โดยผู้สมัครต้องไม่เป็นนักดนตรีอาชีพไม่มีสถานที่แสดงประจำหรือรับค่าจ้างเป็นรายวันหรือรายเดือน มีสมาชิกในวงไม่เกิน 5 คน บทเพลงที่ใช้ประกวดมี 2 เพลง เพลงช้า 1 เพลง เพลงเร็ว 1 เพลง ทั้งนี้  วงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

ผู้สนใจสมัครออนไลน์ได้ทาง www.cmru.ac.th หมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562 ก่อนเวลา 17.00 น. โดยมีกำหนดประกวดในวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมประกวดรายงานตัว เวลา 08.00 น.  เริ่มการประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา 09.00 น. เริ่มการประกวดระดับอุดมศึกษา เวลา 13.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ หลักสูตรดนตรีสากล ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 885 720 หรือติดต่ออาจารย์นิรุตร์ แก้วหล้า โทรศัพท์ 086-586-3671
ข้อมูล: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6944408 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558