มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2562

11 กันยายน 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2562

                    ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเบลล์วิลล่า รีสอรฺ์ท เชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อันจะเกิดประโยชน์ทั้งในด้านการทำงานและการใช้ชีวิต ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คณะวิทยากรจากมณฑลทหารบกที่ 33 วิทยากรจิตอาสา 904 นำโดย พันเอกธีระ ผดุงสุนทร เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 33 บรรยายให้ความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และ วิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี เชียงใหม่ อาจารย์ปวีณา ยศสุรินทร์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ พร้อมด้วย อาจารย์พรรณณิภา ต่อมดวงแก้ว ,อาจารย์ณิชชา ทิพย์วรรณ, อาจารย์ณัฏฐชญาดา ราชวัง พยาบาลลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และอาจารย์พักตร์วิภา ตันเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้และสาธิตการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น ด้วยวิธีการปั๊มหัวใจ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) โดยมีบุคลากรสำนักงานอธิการบดี จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมกว่า 150 คน

ข่าว : พัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6944529 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558