มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ และกิจกรรมเปิดบ้านนิเทศศาสตร์ CMRU “สื่อสาร สร้างสรรค์ รู้ทันสื่อ” ฉลองครบรอบ 33 ปี ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

11 กันยายน 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ และกิจกรรมเปิดบ้านนิเทศศาสตร์ CMRU “สื่อสาร สร้างสรรค์ รู้ทันสื่อ” ฉลองครบรอบ 33 ปี ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                    นายทินกร นำบุญจิตต์ อุปนายกสภามหาลัย นำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และกิจกรรมเปิดบ้านนิเทศศาสตร์ CMRU “สื่อสาร สร้างสรรค์ รู้ทันสื่อ” ในโอกาสครบรอบ 33 ปี แห่งการก่อตั้งภาควิชานิเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ ชั้น 12 อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ ได้รับอนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัยจำนวนสามสิบสามแสนบาทถ้วน เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์และพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของภาควิชานิเทศศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตให้มีความทันสมัยและสร้างประโยชน์ในด้านการผลิตสื่อที่จะเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม โดยได้ดำเนินการปรับปรุงในด้านห้องสตูดิโอและห้องควบคุม ห้องปฏิบัติการ การกระจายเสียง ห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง ซึ่งมีความทันสมัยติดอันดับ 1 ใน 3 ของห้องปฏิบัติการที่จัดการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ระดับประเทศ และมีความพร้อมเทียบเท่าสถานีโทรทัศน์ในระดับอาเซียน พร้อมที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนของภาควิชานิเทศศาสตร์ และการพัฒนาสู่การจัดการทรัพยากรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการสื่อสารชั้นนำระดับประเทศ บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6944752 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558