มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแข่งขันวงดนตรี “ราชภัฏเชียงใหม่ กินนม ชมโฟล์คซองต้านภัยยาเสพติด” ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

11 กันยายน 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแข่งขันวงดนตรี “ราชภัฏเชียงใหม่ กินนม ชมโฟล์คซองต้านภัยยาเสพติด” ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

                    ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมแข่งขันวงดนตรี “ราชภัฏเชียงใหม่ กินนม ชมโฟล์คซองต้านภัยยาเสพติด” ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับหลักสูตรดนตรีสากล ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 โดยการแข่งขันได้แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ทุกคณะ วิทยาลัย ชิงทุนการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และนิสิต นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานรัฐในการป้องกันปัญหายาเสพติด

                    กิจกรรมแข่งขันวงดนตรี “ราชภัฏเชียงใหม่ กินนม ชมโฟล์คซองต้านภัยยาเสพติด” ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จาก กระทรวงการอุดมศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุน จากสถาบันการศึกษา และหน่วยงาน ต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และต่างจังหวัด ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 16 ทีม และระดับอุดมศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 19 ทีม นอกจากนี้ สำนักงาน ปปส. ภาค 5 และชมรมสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังได้อนุเคราะห์จัดบูทนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด ให้กับผู้เข้าร่วมงานและผู้ที่สนใจ

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6944409 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558