มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ชมรมกตัญญู Club ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ "ฝายช้อนชุ่ม สร้างสมดุลระบบนิเวศพื้นที่ศูนย์แม่ริม

15 กันยายน 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ชมรมกตัญญู Club ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ "ฝายช้อนชุ่ม

สร้างสมดุลระบบนิเวศพื้นที่ศูนย์แม่ริมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 นายสยาม กันหาลิลา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา กลุ่มผู้นำนักศึกษา ได้นำนักศึกษา ชมรมกตัญญู Club มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ "ฝายช้อนชุ่ม"  เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นดินและทำเส้นทางเชื่อมฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 เส้นทาง ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ทหาร จากมณฑลทหารบกที่ 33 กว่า 50 นาย ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำและทำเส้นทางเชื่อมฝาย ภายในพื้นที่ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


ฝายชะลอน้ำ คือสิ่งก่อสร้าง ที่ทำขึ้นเพื่อขวางหรือกั้นทางน้ำโดยมักจะสร้างในบริเวณร่องน้ำเมื่อฝนตกฝายจะทำการชะลอน้ำไม่ให้ไหลเร็วจนเกินไป ทำให้ในบริเวณดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ ดินเกิดการอุ้มน้ำ ส่งผลให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น พื้นที่มีความชุ่มชื้น ส่งผลดีต่อระบบนิเวศบริเวณโดยรอบซึ่งสอดคล้อง  กับแนวพระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ด้วยการใช้ทรัพยากรที่เอื้ออำนวยเกิดการสัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดภาพ – ข้อมูล : นายสยมภู อะโน นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6872473 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558