มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้นำนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เยือน จ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานด้านการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา

16 กันยายน 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

ผู้นำนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่  เยือน จ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานด้านการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 นายสยาม กันหาลิลา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้นำนักศึกษา จำนวน 51 คน ประกอบด้วยสมาชิกสภานักศึกษา สมาชิกองค์การนักศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานภาคพิเศษ เข้าศึกษาดูงานด้านการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมให้การต้อนรับและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้นำนักศึกษา  

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา ของทั้งสองมหาวิทยาลัย    เพื่อนำมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภาพ – ข้อมูล : นายสยมภู อะโน นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6872412 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558