มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2562

23 กันยายน 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2562

                    เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการนี้ ยังได้มอบของที่ระลึกพร้อมทั้งกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 9 คน ได้แก่ บุคลากร สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 3 คน ได้แก่ นางพิมพรรณ สูญโญ / นางสุภาค พิสูจน์ / นายชูเชิด นิ่มไพโรจน์ สังกัดกองอาคารสถานที่ จำนวน 4 คน ได้แก่ นายวีระพงษ์ ยะไวทย์ /นางสุภัทรา จันทร์บาล / นางจันทร์เพ็ญ ศรีวิชัย และนางบัวแก้ว ดอกจันทรา สังกัดสำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม จำนวน 1 คน ได้แก่ นายนพดล จักษุแก้ว และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 1 คน ได้แก่ นางดาวเรือง นันตาราช โดยมีบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บุคลากรอาวุโส และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานกว่า 400 คน ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น

ข่าว : พัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6872436 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558