มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มรภ.ชม. จับมือ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดสัมมนาโครงการศึกษาวิเคราะห์และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาล

26 กันยายน 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มรภ.ชม. จับมือ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

จัดสัมมนาโครงการศึกษาวิเคราะห์และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดสัมมนาโครงการศึกษาวิเคราะห์และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนางวิลาวัลย์ ไทยสงคราม ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดการสัมมนา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฎิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) 5 ภารกิจ 8 กิจกรรมการนำร่องถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ การเรียกเก็บค่าใช้น้ำบาดาล การอนุญาตการขุดเจาะน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนสุดน้อยกว่า 4 นิ้ว(100 มิลลิเมตร) การอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่อนุญาตใช้ไม่เกินวันละ 10 ลูกบาศก์เมตรยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำบาดาลระยะ 20 ปี (2560-2579) ตามวิสัยทัศน์ “น้ำบาดาลเพื่อความสุขของประชาชน “ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาติดตามวิเคราะห์ประมวลผลการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบันดาลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้านการประเมินภารกิจการเรียกเก็บค่าใช้น้ำบาดาลการอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนสุดน้อยกว่า 4 นิ้วและการมอบอำนาจการอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่อนุญาตใช้ไม่เกินวันละ 10 ลูกบาศก์เมตรและเพื่อศึกษาติดตามประเมินผลระบบการบริหารจัดการการใช้งบประมาณการควบคุมการกำกับดูแลการปฎิบัติตามภารกิจการถ่ายโอนด้านน้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะด้านน้ำบาดาลพร้อมข้อเสนอแนวทางการเสริมสร้างและยกระดับขีดความสามารถและประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านน้ำบาดาลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ตลอดจนศึกษาประมวลผลภารกิจการถ่ายโอนน้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้านการสื่อสารถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารการเข้าถึงบริการสาธารณะการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอแนวทางการเสริมสร้างความเข้าใจภารกิจการถ่ายโอนด้านน้ำบาดาลแก่ภาคประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเพื่อถอดบทเรียนรูปแบบการบริหารจัดการภารกิจด้านน้ำบาดาลที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยแยกเทียบเคียงตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนเพื่อเสนอแนะแนวทางปฏิบัตินโยบายระเบียบปฏิบัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องแบบที่เหมาะสมในการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แต่ละประเภทโดยปัจจุบันยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง


 
ภาพ – ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6872445 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558