มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มรภ.ชม. นำโครงการสวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ จัดแสดงในงาน สืบสาน รักษา ต่อยอด : Chiang Mai Showcase 2019

29 กันยายน 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

มรภ.ชม. นำโครงการสวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ

จัดแสดงในงาน สืบสาน รักษา ต่อยอด : Chiang Mai Showcase 2019          เมื่อวันที่ 23 – 24 กันยายน 2562 นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย นายภาคภูมิ ทะนุดี ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมงาน                          “สืบสาน รักษา ต่อยอด : Chiang Mai Showcase 2019” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดแสดงผลงาน นวัตกรรม โครงการและกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความโดดเด่น นำเสนอผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  มีพระราชดำรัสแก่ชาวไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 เป็นต้นมา และถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และสร้างการรับรู้ให้ทุกฝ่ายได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปต่อยอดและขยายผลต่อไป          ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีการแสดงผลงานของหน่วยงานต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลายภาคส่วนภายใต้แนวคิด “เชียงใหม่ ใหม่ทุกวัน” เชียงใหม่เมืองนวัตกรรมแห่งอาหาร เชียงใหม่เมืองสุขภาพระดับโลก เชียงใหม่ไร้ฝุ่นควัน – ฝุ่นควันกับอนาคตเมืองเชียงใหม่ การพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจำหน่ายสินค้า OTOP FOOD Valley ตลาดประชารัฐ การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ร่วมนำเสนอโครงการสวนเกษตรครูน้อย ตามรอยพ่อโดยได้นำผลิตภัณฑ์ ของนักศึกษาหอพักคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมจัดแสดง อาทิ น้ำขาวกล้องงอก ยาหม่อง น้ำมันไพลเหลือง พิมเสนน้ำ สเปรย์ไล่ยุง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงาน เข้าชมส่วนจัดแสดงจำนวนมาก


ภาพ – ข้อมูล: โครงการสวนเกษตรครูน้อย ตามรอยพ่อ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 =ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

 =ติดตามโครงการสวนเกษตรครูน้อย >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)             

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6872487 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558