มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชานิเทศศาสตร์ มรภ.ชม. เชิญนักเขียนเจ้าของบทประพันธ์กลิ่นกาสะลองเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สนใจงานเขียน

 

 

ภาควิชานิเทศศาสตร์ มรภ.ชม. เชิญนักเขียนเจ้าของบทประพันธ์ “กลิ่นกาสะลอง”เป็นวิทยากร

ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สนใจงานเขียนนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมการสัมมนา ในหัวข้อ “จากนิยาย สู่ละคร” ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 4  อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์พิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ อาจารย์คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ “เนียรปาตี” เจ้าของบทประพันธ์ “กลิ่นกาสะลอง” เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาได้รับความรู้ใหม่ในด้านการเขียนนิยายให้มีความน่าสนใจ ตลอดจนได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอดงานเขียน

จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมการสัมมนาตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ FACE BOOK : Nithed CMRU หรือ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 088-260-0152  ติดต่อนางสาวอิสรีย์ คงกฤตยานุกุลาพ – ข้อมูล : ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ขอขอบคุณภาพประกอบละครจาก ช่อง 3 

 =ลงทะเบียนออนไลน์ >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)             


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175688 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558