มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มรภ.ชม. แจ้งกำหนดการสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 ผู้สนใจสมัครได้ถึง 14 ตุลาคม นี้

 

มรภ.ชม. แจ้งกำหนดการสมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562


ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินการขอรับรองปริญญาทางศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) คณะครุศาสตร์ จากคุรุสภา ขณะนี้หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) คุรุสภาและได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่ามีมติรับรองหลักสูตรแล้วในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา  ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นใบสมัคร/สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ ให้ผู้ที่มีความประสงค์ศึกษาในหลักสูตรนี้ได้รับทราบเพื่อเตรียมตัวในการสมัคร โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติคือ เป็นครูหรือผู้สอนในสถานศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชนที่ได้การรับรองหลักสูตรสถานศึกษาโดยผู้สมัครจะต้องเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วนแนบใบสมัครประกอบด้วยเอกสารหลักฐานดังนี้  

1) สำเนาบัตรประชาชน

2) สำเนาทะเบียนบ้าน 

3 ) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติการสอนจากสถานศึกษา

4) สำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้สอนโดยระบุรายวิชาและระดับชั้นปีที่รับผิดชอบ

5) สำเนาใบอนุญาตการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีครูจากคุรุสภา 

6) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

7) สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ

8) สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เป็นต้น

จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่คุณสมบัติครบถ้วนเท่านั้น และขอให้ผู้สมัครที่ยังไม่เคยแจ้งความประสงค์ในระบบออนไลน์ได้กรอกข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลในการรับสมัครทาง เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ www.edu.cmru.ac.th หรือ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ www.cmru.ac.th   โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ โทร.053-885-505 ในเวลาราชการ  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2562

ข้อมูล : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

  ดูรายละเอียดและสมัคร >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)           

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175615 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558