มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2562

 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2562

                    รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอล์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมงาน

                    โดยในปี 2562 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวนทั้งสิ้น 18 คน ได้แก่ คณะครุศาสตร์ รศ.ดร.สุรินทร์ ยอดคำแปง อ.ดร.สนิท หาจัตุรัส และ อาจารย์อุบล พวงมาลา , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.รณชิด แม้นมาลัย ผศ.ดร.สิทธิชัย สาเอี่ยม ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว และ อาจารย์วราพร ไชยคุณา , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ศุภรัตน์ ลี้รัตนาวลี อ.ดร.ณัฐพร จักรวิเชียร และ อาจารย์สมิต ไทยเจริญ , กองอาคารสถานที่ คุณสุภัทรา จันทร์บาล คุณจันทร์เพ็ญ ศรีวิชัย คุณบัวแก้ว ดอกจันทรา และ คุณวีระพงษ์ ยะไวทย์ , กองกลางสำนักงานอธิการบดี คุณพิมพรรณ์ สูญโญ คุณสุภาค พิศูจน์ และ คุณชูเชิด นิ่มไพโรจน์ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คุณดาวเรือง นันตาราช

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175540 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558