มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นิทรรศการการแสดงผลงานภาพถ่าย Digital Photo Exhibition 2019

 


นิทรรศการการแสดงผลงานภาพถ่าย Digital Photo Exhibition 2019

                    นักศึกษาหลักสูตรศิลปศึกษา หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดนิทรรศการการแสดงผลงานภาพถ่าย Digital Photo Exhibition 2019 ระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 2562 ณ ณ SLEEP BOX CHIANG MAI โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีเปิดงาน ภายในงานจัดให้มีการแสดงผลงานภาพถ่าย ที่ให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานตามความสนใจ ทั้งภาพถ่ายวิถีชีวิต การถ่ายภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษ และการถ่ายภาพแฟชั่น โดยนำเทคนิคการถ่ายภาพพื้นฐาน และการใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ที่ได้ศึกษามาใช้ในการให้เกิดประโยชน์ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ เพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้เกิดทักษะการเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ การสร้างสรรค์ผลงาน และการจัดแสดงนิทรรศการต่อสาธารณชน

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175585 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558