มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องประชุม คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 ตุลาคม 2562 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
 

(สำเนา)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องประชุม คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 

          ตามประกาศประกวดราคา  เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องประชุม  คณะครุศาสตร์  ศูนย์แม่ริม พร้อมติดตั้ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ตามประกาศประกวดราคาเลขที่  ๔๕/๒๕๖๒  ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น   เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคาที่เสนอรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒      
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาตรี มณีโกศล)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175482 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558