มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นิเทศศาสตร์ฯ มรภ.ชม. เชิญร่วมสัมมนาหัวข้อ “Organizer คิดให้ปิ๊ง จัดให้ปัง”

 

 

นิเทศศาสตร์ฯ มรภ.ชม. เชิญร่วมสัมมนาหัวข้อ  “Organizer คิดให้ปิ๊ง จัดให้ปัง

 

            นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ปี4(ภาคปกติ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดการสัมมนาในหัวข้อ “Organizer คิดให้ปิ๊ง จัดให้ปัง  ในวันที่  11 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้อง Mini Theater ชั้น 4 อาคารสำนักงานดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

            นายธีระพงษ์ เกตุสุนทร ประธานการจัดสัมมนาในครั้งนี้เปิดเผยว่าการสัมมนาในหัวข้อ “Organizer คิดให้ปิ๊ง จัดให้ปัง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับงานออแกไนซ์เซอร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณเยาวนา อาทิตย์ธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด และคุณณฐนน ปัญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยินดีมีเดีย จำกัด ผู้มากประสบการณ์ เป็นวิทยากร

            จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในวันและเวลาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทางหมายเลขโทรศัพท์ 093-276-0221 น.ส.นาถนรี อุคะรักษ์(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) หรือสำรองที่นั่งโดยสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)          

                           

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175573 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558